Informace

1. Věkové kategorie a program závodů

RODM je vyhlášena pro čtyři věkové kategorie. Věkové kategorie jsou stanoveny podle tříd ZŠ a SŠ, které účastnící navštěvují.

 • Skupina I: děti navštěvující 4. a 5. třídy ZŠ
 • Skupina II: děti navštěvující 6. a 7. třídy ZŠ
 • Skupina III: děti navštěvující 8. a 9. třídy ZŠ
 • Skupina IV: mládež navštěvující I.-IV. ročníky SŠ
Tabulka č.1 - Věkové kategorie

věková kategorie hoši / muži dívky / ženy
1. 4.-5. TŘÍDA ZŠ H1 D1
2. 6.-7. TŘÍDA ZŠ H2 D2
3. 8.-9. TŘÍDA ZŠ H3 D3
2. I.-IV. ROČNÍK SŠ M Ž

2. Právo účasti

Právo účasti mají ti, kteří splňují tyto kritéria:

 • Věková kategorie ( viz bod 1. )
 • Bydlí v obcích, které jsou v působnosti ORP Náměšť nad Oslavou (viz. tabulka č. 2)
 • Navštěvují ZŠ v obcích, které jsou v působnosti ORP Náměšť nad Oslavou (viz. tabulka č. 2)
 • Nesplňují podmínku 2. a 3., ale stali se na předcházející RODM nejúspěšnějším sportovcem / sportovkyní RODM

Tabulka č.2 - Obce a školy v působnosti ORP Náměšť nad Oslavou

obce v působnosti ORP Náměšť nad Oslavou
mikroregion Náměšťsko mikroregion Chvojnice
Čikov, Hartvíkovice, Kladeruby, Kozlany, Kramolín, Lhánice, Mohelno, Naloučany, Náměšť nad Oslavou, Ocmanice, Okarec, Popůvky, Sedlec, Studenec, Vícenice Březník, Hluboké, Jasenice, Jinošov, Kralice nad Oslavou, Krokočín, Kuroslepy, Lesní Jakubov, Pucov, Rapotice, Sudice, Újezd u Rosic
školy v působnosti ORP Náměšť nad Oslavou
Březník, Hartvíkovice, Kralice nad Oslavou, Mohelno, Náměšť nad Oslavou – Husova, Náměšť nad Oslavou – Komenského, Rapotice, Studenec, Vícenice


3. Vypsané sportovní disciplíny

H1 D1 H2 D2 H3 D3 M Ž
skupina atletických disciplín
sprint 50 m X X X X X X
sprint 100 m X X
skok do dálky X X X X X X X X
skok do výšky X X X X X X
vrh koulí X X X X
hod krikeťákem X X X X
štafety 4 x 140 m X X X X X X X X
maraton 2 100 m X X
maraton 4 200 m X X
maraton 6 300 m X X X X
běh 400 m X X
běh 800 m X X
běh 1 500 m X X X
běh 3 000 m X
ostatní soutěže
florbal X X X X
cyklistika X X X X X X X X
kanoistika X X X
šachy X X X X
volejbal X X X
plážový volejbal X X
tenis X X X
stolní tenis X X X X
plavání 25 m X X
plavání 50 m X X
plavání 100 m X X X X
střelba vzduchovkou X X X X X X X X
street - basketbal X X
fotbal malý X X X X
nohejbal X X
petanque X X X X
sil.trojboj (medicinbal, přeskok,šplh) X X X
gymnastika (hrazda,přeskok,prostná) X X X
vybíjená X X
bowling X X X X
X ........ vypsaná soutěž


4. Místa a časy konání sportovních soutěží

Místa sportovních soutěží jsou uvedena v podrobných propozicích sportovních soutěží.
Sportoviště RODM v Náměšti nad Oslavou:

 • Školní hřiště ZŠ Komenského
 • Školní hřiště ZŠ Husova
 • Tělocvična ZŠ Husova
 • Fotbalový stadion
 • Volejbalové a tenisové kurty TJ
 • Sportovní areál Hájek
 • Sokolovna
 • Budova DDM
 • Masarykovo náměstí
 • Řeka Oslava u kamenného mostu

Sportoviště RODM mimo město Náměšť nad Oslavou:

 • Sportovní areál VÚ Náměšť nad Oslavou
 • Bazén Laguna Třebíč
 • Bowling - Třebíč

Časy zahájení a přibližná doba konání sportovních soutěží jsou určeny v podrobných propozicích sportovních soutěží. Skutečná doba konání sportovních soutěží bude stanovena v den závodu dle počtu přihlášených závodníků či družstev.


5. Hodnocení a ceny

5.1. Hodnocení jednotlivých soutěží a ceny
Výsledky sportovních soutěží budou vyhlašovány po jejich ukončení, v okamžiku, kdy je rozhodčí budou mít zpracovány. První tři nejúspěšnější jednotlivci nebo družstva získají diplom a medaili.
Slavnostní vyhlášení výsledků některých soutěží může proběhnout v jiný den a na jiném místě. Tato informace je uvedena v podrobných propozicích sportovních soutěží.

5.2. Hodnocení nejúspěšnějšího sportovce OR
Nejúspěšnějším sportovcem RODM bude vyhlášen ten, kdo získá nejvíce zlatých medailí. V případě, že stejný počet zlatých medailí získá více sportovců, tak bude rozhodující počet stříbrných medailí, popř. medailí bronzových, 4. míst, …
Nejúspěšnější sportovci budou vyhlášeni zvlášť v kategoriích hoši, dívky, muži a ženy. Kategorie hoši a dívky nebude v tomto hodnocení členěna na H1,H2,H3,D1,D2,D3.
Nejúspěšnější sportovci získají pohár.
Nejúspěšnější sportovec z kategorie H a nejúspěšnější sportovkyně v kategorii D mají právo v následujícím ročníku RODM zapalovat olympijský oheň při zahajovacím ceremoniálu.


6. Reprezentace

6. 1. Jednotlivci:
Každý účastník RODM reprezentuje obec, kde má trvalé bydliště.
Pokud se účastní dle bodu 2. odst. 3, tak reprezentuje obec, kde navštěvuje ZŠ.
Pokud se účastní dle bodu 2. odst. 4, tak reprezentuje obec, kde měl v předchozí RODM trvalé bydliště, popř. kde navštěvoval ZŠ.

6.2. Družstva:
Jednotlivá družstva mohou být složena i z účastníků, kteří reprezentují samostatně různé obce.
V soutěži družstev se do hodnocení úspěšnosti obcí (pro potřeby webových stránek RODM) započítává pouze jedna medaile. Z tohoto důvodu je nutné stanovit, koho bude družstvo složené z účastníků z více obcí reprezentovat.
Účastníci takto složeného družstva jsou povinni se mezi sebou domluvit a do přihlášky uvést, koho bude družstvo reprezentovat.


7. Přihláška, propozice, startovné

RODM se může účastnit jen ten, kdo řádně vyplnil přihlášku a zaplatil startovné. Přihláška musí mít písemnou formu, být čitelná, správně vyplněná a obsahovat podpis rodičů (u plnoletých účastníků stačí podpis účastníka). Přihlášku na RODM lze získat:

 • DDM Náměšť nad Oslavou
 • MěKS Náměšť nad Oslavou
 • obecní úřady účastnících se obcí (bez záruky)
 • účastnící se ZŠ

Přihlášku je nutné odevzdat do 11. dubna 2014.
Startovné musí být uhrazeno v DDM a společně s platbou odevzdána přihláška. Pokud bude startovné hrazeno hromadně, např. za účastníky některé obce či školy, pak je nutné na tento způsob předem upozornit ekonomku DDM.
Startovné činí 50,-Kč.


8. Podrobné propozice

Podrobné propozice a podrobné propozice sportovních soutěží jsou základním dokumentem RODM. Údaje v nich uvedené jsou platné a bude podle nich postupováno během celé RODM.
Jsou distribuovány po několika kusech na obecní úřady účastnících se obcí a účastnící se ZŠ. Pro potřeby RODM je lze kopírovat.


9. Internetová prezentace

Vybrané informace o RODM lze najít na www.namestddm.cz/or2014. Zde lze nahlédnout do databáze RODM a zkontrolovat si správnost vyplněných údajů, zapsání sportovních soutěží a pod. Případné chyby v databázi je nutné nahlásit v DDM. Kdo nebude předem nahlášen do soutěže a zapsán v databázi, nebude se moci soutěže účastnit, pokud není dáno v propozicích sportovních soutěží jinak.


10. Zdravotní zabezpečení

Každé sportoviště bude vybaveno lékárničkou 1. pomoci. V některých případech bude lékař přímo na místě sportovních soutěží. RZP v Náměšti nad Oslavou bude o RODM informována.
Všichni účastníci jsou pojištěni u Kooperativy.


11. Hlavní rozhodčí

Každá sportovní soutěž má svého hlavního rozhodčího. Ten je zodpovědný za průběh celé soutěže a je oprávněn, v rámci potřeby, do soutěže zasahovat. Hlavní rozhodčí sestavuje tým rozhodčích.


12. Protesty

Protesty lze podávat pouze hlavnímu rozhodčímu během soutěže a nejdéle do 15 min. po ukončení soutěže.


13. Informační centrum RODM dále IC (RODM)

IC RODM je umístěno V prostorách výstavní síně staré radnice na Masarykově náměstí.
Úkolem IC RODM je:

 • podávat soutěžícím, divákům a tisku aktuální informace o jednotlivých soutěžích
 • informace o doprovodním programu
 • shomažďovat výsledky sportovních soutěží
 • spravovat databázi RODM
 • servisní služby pro rozhodčí RODM
 • přijímat připomínky a stížnosti k organizaci RODM


14. Soutěže

Každý účastník se může aktivně účastnit libovolného počtu soutěží. Účastníci si ale musí dát pozor na to, aby se jednotlivé soutěže časově nekryly a zda-li jsou vypsány pro danou kategorii.


15. Oficiální trička RODM

15.1. Trička soutěžících
Každý účastník sportovních soutěží RODM získá červené tričko s logem RODM a názvem obce, kterou reprezentuje.
Účastníci jsou povinni účastnit se v tomto tričku (vyjma mimořádně nepříznivého počasí) všech oficiálních ceremoníí RODM - zahájení, nástup soutěžících, vyhlášení výsledků, ukončení RODM.
Doporučujeme v tomto reprezentačním tričku absolvovat i jednotlivé sportovní disciplíny.

15.2. Trička rozhodčích
Rozhodčí mají trička jednotné barvy s logem RODM.

15.3. Dalším oficiálním tričkem RODM je bílé tričko s logem RODM.


16. Doprovodný program

Po celou dobu konání RODM je připraven doprovodný program, který je pro účastníky RODM zdarma. Jeho program je vyvěšen v prostorách IC RODM.


17. Výtvarná soutěž

Přípravný výbor RODM vypsal výtvarnou soutěž na téma „KDE ŽIJI, KDE SPORTUJI“.
Výtvarná soutěž je určena všem obyvatelům bez rozdílu věku, kteří bydlí v regionu (tab.č.2) nebo v něm navštěvují ZŠ.
Obrázky lze tvořit libovolnou výtvarnou technikou.
Výtvarná díla by měla představovat města a obce, ve kterých se koná RODM, popř. s RODM nějak souvisí (nejlépe ve vazbě na sport, …)
Na zadní straně výtvarného díla musí být uveden autor, jeho věk a bydliště, škola a třída. Díla přijímá DDM do 10. května 2014. Poté budou vystavena v rámci RODM v IC (RODM). Vybraná díla budou hodnocena návštěvníky IC (RODM) a nejúspěšnější umělci budou odměněni.


18. Slavnostní zahájení

V. Regionální olympiáda dětí a mládeže bude zahájena v úterý 20. května 2014 v 17.30 hod. na Masarykově náměstí v Náměšti nad Oslavou.
Slavnostního zahájení se účastní zejména sportovci, rozhodčí a zástupci jednotlivých obcí.

Účastníci slavnostního zahájení se sejdou v 17.00 hod. na Masarykově náměstí v Náměšti nad Oslavou.

Slavnostního zahájení je možné se aktivně účastnit pouze v reprezentačním triku olympiády regionů (to je možné navléci na mikinu ...).

V rámci slavnostního ceremoniálu proběhne doprovodný program. Jeho ukončení bude v cca 21.00 hod.


19. Slavnostní ukončení

V. Regionální olympiáda dětí a mládeže bude zakončena v neděli 25. května v 15.30 hod. na Masarykově náměstí v Náměšti nad Oslavou.
Slavnostního ukončení se účastní zejména sportovci, rozhodčí a zástupci jednotlivých obcí.

Účastníci slavnostního ukončení se sejdou v 15.00 hod. na Masarykově náměstí v Náměšti nad Oslavou.

Slavnostního zakončení je možné se aktivně účastnit pouze v reprezentačním triku Regionální olympiáda dětí a mládeže.

V rámci závěrečného ceremoniálu budou oceněni nejúspěšnější sportovci RODM 2014. Dále budou předány ceny za soutěže ve střelbě a maratonu.


20. Olympijské desatero

 • Dodržovat pravidla soutěžení
 • Mít úctu ke snaze mých soupeřů zvítězit
 • Respektovat rozhodnutí rozhodčích
 • Považovat své soupeře za přátele, i když s nimi svedu sportovní boj v soutěži
 • Zodpovídat za své činy v přípravě i v soutěži
 • Odmítat nečestné jednání
 • Pomáhat soupeři, vyskytne-li se v nouzi
 • Mít na paměti, že soutěžení je pro každého, tedy i pro méně nadané
 • Přát radost ze soutěžení soupeřům
 • Mít odvahu vyrovnat se čestně jak s vítězstvím, tak s porážkou

Každý účastník RODM je povinen dodržovat všechny body olympijského desatera.


21. Platnost podrobných propozic RODM

Přípravný výbor RODM si vyhrazuje právo změny těchto propozic.